ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน
ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่่ที่ ๑๘ บ้านซับน้อย
จ้างออกแบบก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย
จ้างออกแบบฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้างเหมาออกแบบ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด
จ้างออกแบบ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ขุดลอกลำคลองพร้อมดาดหินใหญ่ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ก่อสร้างดาดหินใหญ่ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมดาดหินใหญ่ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๒๗ บ้านน้ำลัดใหม่ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒๗ บ้านน้ำลัดใหม่
ก่อสร้างแก้มลิงโป่งเจ็ดหัว หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-018 สายบ้านซับสีทอง-บ้านผาทอง.พช.ถ.88-020 สายบ้านเนินไพร-บ้านผาทอง,พช.ถ.88-089 สายป่ามเหศักดิ์-สวนยางยายนุช หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-001 สายบ้านหนองตาด-บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแก้มลิงโป่งเจ็ดหัว หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองปอบ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการจ้างออกแบบโครงการขุดลอกลำคลองพร้อมดาดหินใหญ่ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว
โครงการจ้าง ออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมดาดหินใหญ่ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่
โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหินดาดใหญ่ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านคลองปอบ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
อาหารเสริมนม(นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้รฐาน (สพฐ.)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท