ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๐,พช.ถ.๘๘-๐๒๖,พช.ถ.๘๘-๐๙๓ สายบ้านเนินไพร-บ้านผาทอง,อ่างเก็บน้ำหนองตาด,ซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๐,พช.ถ.๘๘-๐๒๖,พช.ถ.๘๘-๐๙๓ สายบ้านเนินไพร-บ้านผาทอง,อ่างเก็บน้ำหนองตาด,ซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. ๘๘-๐๒๐ ,พช.ถ. ๘๘-๐๘๙ ,พช.ถ. ๘๘-๐๙๐ สายบ้านเนินไพร - บ้านผาทอง ,ป่ามเหศักดิ์ - สวนยางยายนุช ,แยกบ้านตาแหวง หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๒ สายบ้านโคกปากดง - บ้านน้ำลัด หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)