ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบพุทธบาท
จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน ขนาดปากคลองกว้าง 20 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 605 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,155.63 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านห้วยตูมใต้ ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,306.25 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปา โซล่าเซลล์แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปา โซล่าเซลล์แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 88-149 สายแปลงเกษตร และติดตั้งโคมไฟถนนส่องแสงสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์)ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 5บ้านหนองตาด โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบโครงการขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๒,๘๘๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านลาดน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร งานก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม งานขุดลอกแก้มลิงแสนสมบูรณ์ และเรียงหินเดิม ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๕๕๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเล้าไก่ ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยตูม ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำหรับโรงเรียน ช่วงเปิดเทอม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒๔ บ้านเนินไพร ขนาดกว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๔๔.๔๖ ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงาช้าง ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๖.๓๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๐๖.๑๑ ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงาช้าง ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๖.๓๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๐๖.๑๑ ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๔๔.๔๖ ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร และเรียงหินยาแนว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ,พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโค้งผักชี ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำพุ ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๔๔.๔๖ ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๔๔.๔๖ ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-137 สายซับสีทอง 2 หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-184 สายเขาสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท กว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการ จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าอุปกรณ์ในงานในการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในภารกิจในการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวนเด็ก ๑๒๗ คน คนละ ๘๕๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวนเด็ก ๑๒๗ คน คนละ ๒๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวนเด็ก ๑๒๗ คน คนละ ๒๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 55 หลัง(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุครุภัณฑ์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ศูนย์พักฟื้น และศูนย์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม https//www.puttabath.go.th/ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ในโครงการเครียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามกรณีโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะดำเนินการที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำผาทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ในโครงการเครียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามกรณีโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะดำเนินการที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลาดน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8546 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3408 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วงนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน พบ 1634 เพชรบูรณ์ และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6784 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างจัดทำระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automatics System) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน1กฉ8179เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน1กฉ8179เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ในโครงการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพ่นสารเคมีน้ำยาพ่นหมอกควันและป้ายไวนิลสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลพุทธบาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุทางการเกษตร(สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุรัฐพิธี) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์เลี้ยงตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 1 )ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน บน 2391 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลังและจัดเก็บรายได้)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงซำเตย หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว จำนวนเด็ก ๑๐ คน เป็นเวลา ๖ วัน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอม 2/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายพร้อมเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษีท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงซับน้อย หมู่ที่ 18 บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๐,พช.ถ.๘๘-๐๒๖,พช.ถ.๘๘-๐๙๓ สายบ้านเนินไพร-บ้านผาทอง,อ่างเก็บน้ำหนองตาด,ซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงมะค่างาม หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๒ สายบ้านโคกปากดง - บ้านน้ำลัด หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาเครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวนเด็ก 10 คน คนละ 20 บาท จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาเครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวนเด็ก 10 คน คนละ 20 บาท จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 9 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. ๘๘-๐๒๐ ,พช.ถ. ๘๘-๐๘๙ ,พช.ถ. ๘๘-๐๙๐ สายบ้านเนินไพร - บ้านผาทอง ,ป่ามเหศักดิ์ - สวนยางยายนุช ,แยกบ้านตาแหวง หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง และรถบรรทุกหกล้อ อบต.พุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๘ สายบ้านหนองตาด - บ้านหนองเล้าไก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเล้าไก่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๐๒ สายบ้านห้วยงาช้างบน-บ้านซำเตย หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๒ สายบ้านโคกปากดง - บ้านน้ำลัด หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยงาช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตูม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตูม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยงาช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตูม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุรัฐพิธี) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3408 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาททั้ง 9 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาททั้ง 9 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาททั้ง 9 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน , หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง , หมู่ที่ ๒๒ บ้านอ่างหิน และ หมู่ที่ ๒๑ บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๙๙๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ และ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำผาทอง หมู่ที่ ๒๘ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6784 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาททั้ง 9 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเล้าไก่ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองปอบ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัดสุสำนักงาน(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตูม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดอุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชนบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงแผนที่แม่บท โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงแผนที่แม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒๘ บ้านผาทองใต้ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแก้มลิงซับน้อย หมู่ที่ ๑๘ บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแก้มลิงซับน้อย หมู่ที่ ๑๘ บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
จ้างก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ ๒๗ บ้านน้ำลัดใหม่ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๔ บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแก้มลิงมะค่างาม หมู่ที่ ๑๙ บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแก้มลิงซำเตย หมู่ที่ ๒๑ บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๒๘ บ้านผาทองใต้ ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๙ บ้านคลองปอบ ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากฤดูฝน ในเขตตำบลพุทธบาท จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝาย พร้อมเรียงหินยาแนว หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างซอมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3408 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอขนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 1784 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกจั่น ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสีทอง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลัด ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลัด ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงาช้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงาช้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง