ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองปอบ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๓๙ สายคลองตะเคียน - วัดอ่างหิน หมู่ที่ ๒๒ บ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 88-032 สายบ้านเนินไพร-บ้านตาดำ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๑๒๗ สายซอยกรุดดู่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมห้องประชุม (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. ๘๘-๐๖๒ สายบ้านน้ำพุ-เขาตาพวง,รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๖๓ สายซอยวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำพุ ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. ๘๘-๐๙๙ สายซอยบ้านผู้ใหญ่ใน หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1กฉ 8179 เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024 59 001 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6784 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสีทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๙ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวนเด็ก ๑๐๙ คน เป็นเวลา ๒๒ วัน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุในโครงการธนาคารน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำพุ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอื่นๆ รัฐพิธี (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยผู้ใหญ่สำเริง รหัสทางหลวง ท้องถิ่นพช.ถ๘๘-๐๖๖ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างพิมพ์บัตรพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บษ 8935 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบุรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 26 บ้านคลองคล้า ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๙ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จำนวนเด็ก ๑๐๙ คน เป็นเวลา ๒๒ วัน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนาด 72.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,600 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตูม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 15 เมตร ลึกอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1 1.5 ระยะทางยาว 500 เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,090 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมตู้คู่สายภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ขนาด 256-65 R 17 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณื
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน กง 1784 เพชรบูรณ์ องค์การบริการส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านโค้งผักชี ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 18 บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 15 เมตร ลึกอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1 1.5 ระยะทางยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,620 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ 7 บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำรถแห่เทียนจำนำพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารและครื่องดื่มในโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๙ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๑๑๐ คน เป็นเวลา ๑๕ วัน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านโค้งผักชี ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง ตำบลพุทธบาท โดยติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ครบชุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวแก้มลิงแสนสมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การดำเนินการจัดทำแผนประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด และ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร รวมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 666.00 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 888.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด และ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร รวมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 666 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 888 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุทธบาท (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3408 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-8546 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3408 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัสสายทาง พช.ถ 88-003 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม และ หมู่ที่ 9 บ้านคลองปอบ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัสสายทาง พช.ถ88-059 หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ และ หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ทั้ง ๙ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๑๑๐ คน เป็นเวลา ๓๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมประตูห้องกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคมฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การดำเนินการจัดทำแผนประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมูที่ 18 บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านห้วยตูมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัวกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินต้อง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านเนินไพร ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างโรงคัดแยก วิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน บ้านหนองตาด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6784 พช และ กง-1784 พช องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงที่ทำการ วิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บน2391 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน2391 พช องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารว่างและครื่องดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านถ้ำเขาเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโค้งผักชี องคืการบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค โครงการช่วยเหลือฝื้นฟู ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ฯ กรณีได้รับผลกระทบจากโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านลาดน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,405 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,620 ตารางเมตร งานก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม งานขุดลอกแก้มลิงแสนสมบูรณ์ และเรียงหิน เดิม ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 120 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,920 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๐ บ้านกกจั่นเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๑ บ้านซำเตย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน บพ 1634 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหะนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กต 3408 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านอ่างหิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านเนินไพร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) สำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท พร้อมติดตั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 1กฉ 8179 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม(นมโรงเรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท พร้อมติดตั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 1กฉ 8179 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม(นมโรงเรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงสถานที่ราชการน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุในโครงการธนาคารน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง)จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-014 บ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่ที่ 12 ตำบลพุทธบาท กว้าง 5 เมตร ยาว 1,106 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-018 , พช.ถ.88-137 จำนวน 2 ช่วง บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลพุทธบาท พื้นที่รวม 2,615 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-028 บ้านเนินไพร หมู่ที่ 24 ตำบลพุทธบาท กว้าง 5 เมตร ยาว 603 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 102,881.25 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อพร้อมบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดพเชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ ๑๙ บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๕.๐๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๕.๐๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น ตำบลพุทธบาท มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๕๕.๐๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซื้อพร้อมบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดพเชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ขับขี่ปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง (ท้องถิ่นอำเภอชนแดน) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพร้อมบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดพเชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,600.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง (ท้องถิ่นอำเภอชนแดน) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านกกจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๐๖ บ้านโค้งผักชี หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๑๗ บ้านผาทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๑๒๗ บ้านซับน้อย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๑๒๗ บ้านซับน้อย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลพุทธบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บษ 8935 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหะนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 45 รายการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 45 รายการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการป้องกันโรคติดต่อการแพร่เชื้อไวรัส (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.88-085 บ้านกกจั่นเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลพุทธบาท กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจัดการเลือตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองห้วยหลัว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อผลิตภัฑณ์อาหารเสริมนม(นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผลิตภัฑณ์อาหารเสริมนม(นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง