ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงซับน้อย หมู่ที่ 18 บ้านซับน้อย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงมะค่างาม หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายพร้อมเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงซำเตย หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๐๒ สายบ้านห้วยงาช้างบน-บ้านซำเตย หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๘ สายบ้านหนองตาด - บ้านหนองเล้าไก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเล้าไก่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๐,พช.ถ.๘๘-๐๒๖,พช.ถ.๘๘-๐๙๓ สายบ้านเนินไพร-บ้านผาทอง,อ่างเก็บน้ำหนองตาด,ซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. ๘๘-๐๒๐ ,พช.ถ. ๘๘-๐๘๙ ,พช.ถ. ๘๘-๐๙๐ สายบ้านเนินไพร - บ้านผาทอง ,ป่ามเหศักดิ์ - สวนยางยายนุช ,แยกบ้านตาแหวง หมู่ที่ ๗ บ้านซับสีทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๘๘-๐๒๒ สายบ้านโคกปากดง - บ้านน้ำลัด หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ และ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำผาทอง หมู่ที่ ๒๘ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง หมู่ที่ ๒๓ บ้านห้วยงาช้างบน , หมู่ที่ ๘ บ้านผาทอง , หมู่ที่ ๒๒ บ้านอ่างหิน และ หมู่ที่ ๒๑ บ้านซำเตย ตำบลพุทธบาท องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)