slider

พุทธบาท ดอท คอม

ศูนย์รวมบริการเพื่อคุณ

บริการของเรา

# ระบบงานสารบรรณ

ระบบเก็บรวบรวมหนังสือราชการ คำสั่ง ภายในหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ลดการใช้กระดาษ

เข้าสู่ระบบ right
# ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

ระบบส่งหนังสือภายในหน่วยงาน จองห้องประชุม งานบุคลากร ระบบซ่อมดูแล ติดตามและตรวจสอบระบบ

เข้าสู่ระบบ right
# ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข

ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพด้านสาธารณสุขพื้นฐาน ของประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

เข้าสู่ระบบ right

# ระบบติดตามขยะและมูลฝอย

ระบบเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน ธนาคารขยะ หมู่บ้านต้นแบบและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

เข้าสู่ระบบ right
ระบบทะเบียนสัตว์เลี้ยง

ระบบเก็บรวบรวมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงภายในพื้นที่ตำบลพุทธบาท เพื่อการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่

เข้าสู่ระบบ right
# ระบบเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน

ระบบเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบเปิดและระบบปิดในพื้นที่เพื่อการใช้งานอย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ระบบ right

# ระบบติดตามเฝ้าระวังยาเสพติด

ระบบเก็บรวบรวมเครือข่ายข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดร่วมกับ ป.ป.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าสู่ระบบ right

สถิติรวบรวมฐานข้อมูล

  • 0ครัวเรือน
  • 0สัตว์เลี้ยง
  • 0ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด
  • 0ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด